Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach

Poľnohospodárske družstvo obhospodaruje poľnohospodársku pôdu, ktorá je ohraničená zo severu pohorím Bachureň a z juhu Šarišskou vrchovinou. Je to malebná oblasť pahorkatín s údolím bystriny Malej Svinky a miestnych potokov. Územie je rozsiahle a spadá do neho päť obcí s celou výmerou
a osem obcí s čiastočným záberom poľnohospodárskej pôdy. 

 • Poľnohospodárske družstvo sa v súčasnej dobe zaoberá intenzívnou rastlinnou a živočíšnou výrobou so silnou podporou technických služieb. Doplnkovou je výroba kŕmnych zmesí pre vlastné potreby. Družstvo taktiež prevádzkuje malú pekáreň, ktorá produkuje chutné pekárenské výrobky do blízkeho okolia. • Naše družstvo zabezpečuje:

 • poľnohospodársku výrobu
 • nákladnú autodopravu
 • výrobu kŕmnych zmesí
 • prevádzkovanie malej pekárne
 • poskytovanie služieb poľnohospodárskou technikou
 


 • História družstva sa datuje od roku 1959

 • kedy začali vznikať samostatné JRD v jednotlivých obciach a to v Hermanovciach, Jarovniciach a Uzovských Pekľanoch. Tie sa postupne zlučovali a pripojili ďalšie obce Renčišov a Daletice. Prelomovým bol rok 1974, kedy došlo k zavŕšeniu procesu zlučovania a bol vytvorený jeden veľký, funkčný poľnohospodársky komplex Jednotné roľnícke družstvo „Bukovina“ so sídlom v Jarovniciach. JRD v tom období hospodárilo na výmere 3071 hektárov poľnohospodárskej pôdy, z toho 1760 hektárov ornej pôdy, zaradenej do zemiakarskej výrobnej oblasti. V tomto období JRD zaznamenalo prudký ekonomický rozvoj v každej výrobnej oblasti a zamestnávalo až 420 pracovníkov. 
 
 • Viac ako 2 780 ha poľnohospodárskej pôdy

 • Pôdny fond sa po rôznych zmenách v súčasnosti stabilizoval na výmere 2780 hektárov poľnohospodárskej pôdy, z ktorej 1650 hektárov je ornej. Poľnohospodárska výroba je v tejto oblasti veľmi náročná na organizáciu práce a má vyššiu finančnú náročnosť. Celé územie je členité, svažité a kopcovité so značne rozdielnymi klimatickými podmienkami, spôsobenými hlavne veľkým rozdielom nadmorskej výšky. Pozemky nachádzajúce sa v nive rieky Torysy sú vo výške 320 metrov nad morom a pasienky nachádzajúce sa na Renčišovských hurách zase vo výške 1080 metrov nad morom. Pôdy sú prevažne ťažké a kyslé, vytvorené na flyšových sedimentoch.