Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach

Poľnohospodárske družstvo obhospodaruje poľnohospodársku pôdu, ktorá je ohraničená zo severu pohorím Bachureň a z juhu Šarišskou vrchovinou. Je to malebná oblasť pahorkatín s údolím bystriny Malej Svinky a miestnych potokov. Územie je rozsiahle a spadá do neho päť obcí s celou výmerou
a osem obcí s čiastočným záberom poľnohospodárskej pôdy. 

Poľnohospodárske družstvo sa v súčasnej dobe zaoberá intenzívnou rastlinnou a živočíšnou výrobou so silnou podporou technických služieb. Doplnkovou je výroba kŕmnych zmesí pre vlastné potreby. Družstvo taktiež prevádzkuje malú pekáreň, ktorá produkuje chutné pekárenské výrobky do blízkeho okolia.

Naše družstvo zabezpečuje:

  • poľnohospodársku výrobu
  • nákladnú autodopravu
  • výrobu kŕmnych zmesí
  • prevádzkovanie malej pekárne
  • poskytovanie služieb poľnohospodárskou technikou

História družstva sa datuje od roku 1959

kedy začali vznikať samostatné JRD v jednotlivých obciach a to v Hermanovciach, Jarovniciach a Uzovských Pekľanoch. Tie sa postupne zlučovali a pripojili ďalšie obce Renčišov a Daletice. Prelomovým bol rok 1974, kedy došlo k zavŕšeniu procesu zlučovania a bol vytvorený jeden veľký, funkčný poľnohospodársky komplex Jednotné roľnícke družstvo „Bukovina“ so sídlom v Jarovniciach. JRD v tom období hospodárilo na výmere 3071 hektárov poľnohospodárskej pôdy, z toho 1760 hektárov ornej pôdy, zaradenej do zemiakarskej výrobnej oblasti. V tomto období JRD zaznamenalo prudký ekonomický rozvoj v každej výrobnej oblasti a zamestnávalo až 420 pracovníkov. 

Viac ako 2 780 ha poľnohospodárskej pôdy

Pôdny fond sa po rôznych zmenách v súčasnosti stabilizoval na výmere 2780 hektárov poľnohospodárskej pôdy, z ktorej 1650 hektárov je ornej. Poľnohospodárska výroba je v tejto oblasti veľmi náročná na organizáciu práce a má vyššiu finančnú náročnosť. Celé územie je členité, svažité a kopcovité so značne rozdielnymi klimatickými podmienkami, spôsobenými hlavne veľkým rozdielom nadmorskej výšky. Pozemky nachádzajúce sa v nive rieky Torysy sú vo výške 320 metrov nad morom a pasienky nachádzajúce sa na Renčišovských hurách zase vo výške 1080 metrov nad morom. Pôdy sú prevažne ťažké a kyslé, vytvorené na flyšových sedimentoch.

Kontaktuje nás

V prípade záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať
prostredníctvom formulára alebo na telefónnych číslach.

Sekretariát predsedu: spojovateľka:  051/4594236

POŠLITE NÁM SPRÁVU

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach realizuje projekt spolufinancovaný
Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka.

Názov projektu: 

Pozberová úprava sóje v Poľnohospodárskom družstve so sídlom v Jarovniciach

Hlavný cieľ:

Základným cieľom predkladaného projektu je rast kokurencieschopnosti žiadateľa, zvýšenie efektívnosti využitia výrobných faktorov a dosiahnutie nárastu pridanej hodnoty v hospodárení Poľnohospodárskeho družstva so sídlom v Jarovniciach